English | Vietnamese
Legal Updates
     
ĐÓNG CÔNG ĐOÀN PHÍ NGAY CẢ KHI KHÔNG THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1-1-2013)
ĐÓNG CÔNG ĐOÀN PHÍ NGAY CẢ KHI KHÔNG THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ